Оpšti uslovi prevoza

Ovi Opšti uslovi prevoza su uslovi pod kojima Srbija Tours International d.o.o. prevozi sva lica i njihovu imovinu, i ovi uslovi će se primenjivati na svaku kartu koju izda Srbija Tours International, kao i na svaki ugovor o prevozu bilo kog lica koji sklopi Srbija Tours International. Za svakog putnika koji koristi usluge Srbija Tours International biće smatrano da je saglasan sa prevozom u skladu sa ovim Opštim uslovima prevoza.

Posebne napomene

Karte kupljene od drugih operatora: Skrećemo Vam pažnju da ukoliko ste kupili bilo koju kartu koja Vam daje pravo da putujete na bilo kojoj od naših linija, ali tu kartu nismo izdali mi, niti naš agent, onda morate sve žalbe ili reklamacije dostaviti operatoru od koga ste kupili svoju kartu, budući da ćemo Vas mi prevoziti kao podugovarača tog operatora i nećemo sa Vama imati sklopljen ugovor

Pregled dodatnih naknada

Skrećemo Vam pažnju da ćemo naplaćivati dodatne naknade na objavljenu cenu karte. Trenutne tarife po osobi za ove naknade su sledeće: TRENUTNO NEMA NAKNADA

1. USLUGE PREVOZA

1.1 Prevoz dece i mlađih osoba:

Nećemo biti u obavezi da prevezemo bilo koje dete ispod 16 godina starosti, osim ukoliko je dete u pratnji odgovornog lica od 18 godina ili starijeg. Nećemo biti u obavezi da prevezemo osobe stare 16 ili 17 godina, osim ukoliko su u pratnji odgovornog lica od 18 godina ili starijeg ili ukoliko poseduju pismo o ovlašćenju koje je napisao roditelj ili staratelj.

1.2 Vaša karta:

Vaša karta predstavlja dokaz našeg ugovora da prevezemo Vas ili da se pobrinemo o Vašem prevozu. Vaša karta je naše vlasništvo i na zahtev će nam biti vraćena. Ukoliko je vašu kartu kupio neko drugi, bićete saglasni da je osoba koja je kupila kartu kao Vaš agent. Kartu može koristiti samo jedno lice čije je ime navedeno na istoj ili za koja je karta kupljena, a ne može se preneti niti je može koristiti bilo koje drugo lice. Vaša karta mora sadržati Vaše puno ime, inače neće biti važeća za putovanje.

1.3 Važnost Vaše karte:

 1. Putovanje koje Vam omogućava Vaša karta: Vaša karta Vam omogućava da putujete i koristite linije koje su navedene na karti
 2. Period u kojem važi Vaša karta: Poslednji datum kada Vaša karta važi za putovanje je datum koji pada šest meseci od datuma kada je izvršeno prvo putovanje prema Vašoj karti.

1.4 Rezervacije sedišta:

 1. Neophodne rezervacije sedišta: Nećete imati pravo da putujete na bilo kojoj liniji ukoliko niste izvršili rezervaciju sedišta.
 2. Rezervacije sedišta: Ukoliko želite da rezervišete sedište na određenoj liniji, morate izvršiti rezervaciju najkasnije 48 sati pre željenog datuma polaska, a na nekim linijama ili u vreme sezone, najkasnije 4 dana pre željenog datuma polaska.
 3. Otkazivanje ili izmena rezervacija sedišta: Možete otkazati ili izmeniti Vašu rezervaciju, tako što ćete nas o tome obavestiti. Određene kategorije karata imaju Posebne uslove koji ne dozvoljavaju izmene ili otkazivanje rezervacija.
 4. Administrativna naknada: Naplatićemo razumnu administrativnu naknadu za izmenu, otkazivanje ili izvršenje bilo koje rezervacije.

1.5 Izmene Vaše karte:

 1. Vremensko ograničenje za vršenje izmena: Ukoliko želite da izvršite bilo koje izmene, morate tražiti ove izmene najkasnije 48 sati pre polaska na liniji.
 2. Kako mogu biti izvršene izmene: Izmene karata mogu se izvršiti samo u našim poslovnicama ili kod drugog prevoznika partnera . Razumna administrativna naknada (trenutno 00.00 dinara) biće naplaćena za izmenu karte.
 3. Efekti izmene: Izmena karte će značiti izmenu našeg ugovora zaključenog sa Vama. Ukoliko zvanična cena koja treba da se plati za izmenjenu kartu bude viša od cene koja je već plaćena za tu kartu, tada će se dodatna tarifa platiti na ime razlike, ali cena koju ste već platili neće biti refundirana.

2. Obaveze putnika

2.1 Morate proveriti svoju kartu:

Morate proveriti svoju kartu zbog mogućih grešaka čim je dobijete i da odmah obavestite o greškama osobu koja Vam je izdala kartu.

2.2 Morate odmah izvršiti rezervacije:

Naša obaveza je samo da Vas prevezemo na službeno objavljenim linijama i samo kada postoje raspoloživa mesta na toj liniji. Vaše je da budete sigurni da ste izvršili sve rezervacije na vreme za bilo koje linije na kojima želite da putujete, a mi nećemo snositi odgovornost ukoliko budete kasnili sa rezervacijom, ili izvršite rezervaciju u poslednjem trenutku, tako da nema preostalih raspoloživih linija u roku trajanja perioda važnosti Vaše karte.

2.3 Morate čuvati svoju kartu

 1. IZGUBLJENE KARTE: NEĆEMO BITI U OBAVEZI DA ZAMENIMO VAŠU KARTU UKOLIKO BUDE IZGUBLJENA, ZAGUBLJENA ILI UKRADENA. OD VAS ĆE SE ZAHTEVATI DA KUPITE NOVU VAŽEĆU KARTU KOJA ĆE VAM OMOGUĆITI DA PUTUJETE.
 2. OŠTEĆENE KARTE: UKOLIKO JE VAŠA KARTA OŠTEĆENA ILI PREPRAVLJENA, BIĆE SMATRANA NEVAŽEĆOM I UKOLIKO PUTUJETE SA NJOM, SMATRAĆE SE DA PUTUJETE BEZ KARTE.

2.4 Morate poneti svoju putnu dokumentaciju

MORATE BITI SIGURNI DA PUTUJETE SA VAŽEĆIM PASOŠEM I VIZOM ZA SVAKU ZEMLJU U KOJU ŽELITE DA UĐETE, UKOLIKO JE U TOJ ZEMLJI VIZA POTREBNA.

2.5 Carine i imigracija

 1. Imigracione kontrole: Kada je autobus u obavezi da se zaustavi na bilo kom imigracionom, pasoškom ili carinskom kontrolnom punktu, autobus će čekati razumni vremenski period kako bi omogućio da se sve uobičajene provere izvrše. Međutim, autobus neće imati obavezu da čeka bilo koje putnike koji budu zadržani ili budu kasnili iz bilo kog razloga, i imaće pravo da ode posle razumnog vremena ostavljajući bilo koje zadržane ili zakasnele putnike.
 2. Kontrola prtljaga: Ukoliko Vaš prtljag bude uklonjen iz autobusa radi carinske kontrole, bićete odgovorni za vraćanje Vašeg prtljaga nazad sa tih provera ili kolica u prtljažnik autobusa.
 3. Druge pogranične kontrole: Ukoliko mi ili Vi budemo obavezni u skladu sa bilo kojim važećim zakonom da pružimo detaljne informacije o Vašem imenu, adresi, i drugim informacijama vezano za Vaš identitet i Vaše putovanje i njegove ciljeve, Vi ćete kao uslov za Vaše putovanje sa nama, odmah postupiti u skladu sa tim zakonom i sarađivati sa nama u postupanju u skladu sa takvim zakonom.

3. Obaveze Srbija Tours International-a

3.1 Naša obaveza da Vas prevezemo

Naša je obaveza da Vas prevezemo, kao i Vaš dozvoljeni prtljag na putovanjima koja su predviđena Vašom kartom, u skladu sa ovim Opštim uslovima prevoza i bilo kojim Posebnim uslovima. Mi ćemo učiniti razumne napore da Vas prevezemo sa što je moguće manjom neudobnošću i nelagodnošću.

3.2 Ne prevozimo životinje

Skrećemo Vam pažnju da ne prevozimo pse ili druge životinje (uključujući i pse vodiče ili pse za osobe sa oštećenim sluhom koji su u pratnji slepih ili gluvih osoba).

3.3 Raspored linija

Zvanično objavljeni redovi vožnje na bilo kojoj liniji su navedeni samo približno. Mi ne garantujemo da će bilo koja linija krenuti ili stići u objavljeno vreme ili da će bilo koja linija povezati sa bilo kojom drugom linijom koja je navedena kao povezujuća linija, iako ćemo uložiti razumne napore u okviru naše kontrole da umanjimo bilo kakav prekid u Vašem putovanju. U slučaju da naše linije kasne ili budu otkazane uložićemo razumne napore da Vas obavestimo o kašnjenju i drugim alternativnim rasporedima čim to bude izvodljivo.

3.4 Naše pravo da otkažemo

Zadržavamo pravo na izmenu svakog reda vožnje ili da suspendujemo, otkažemo ili povučemo liniju, ili ukinemo liniju koja je započeta, bez obaveštenja bilo pre ili pošto ste rezervisali sedište na toj liniji, kao i da zamenimo alternativne linije.

3.5 Naša odgovornost za otkazivanja i povlačenja linija

 1. Naša odgovornost je ograničena na navedeno u ovim Uslovima: Osim kao što je navedeno u ovim Opštim uslovima prevoza, nećemo snositi odgovornost za bilo koji gubitak, štetu, obavezu ili trošak koji pretrpite kao rezultat bilo kog otkazivanja ili povlačenja bilo koje linije sa naše strane, ili bilo kog kašnjenja linije, ili ukidanja bilo koje linije, iz bilo kog razloga (uključujući naše kršenje ugovora ili nemar).
 2. Nema odgovornosti ukoliko nemate rezervaciju: Ukoliko otkažemo ili povučemo liniju pre nego što je započeta i Vi nemate rezervisano sedište na toj liniji, nećemo snositi bilo kakvu odgovornost prema Vama.
 3. Otkazivanje pre nego što je linija započeta: Ukoliko mi otkažemo ili povučemo liniju pre nego što je započeta, iz razloga koji nisu nastali usled okolnosti izvan naše razumne kontrole, a Vi ste rezervisali sedište na istoj, naše obaveze će biti sledeće:
  1. da Vas prevezemo na drugoj liniji sa raspoloživim sedištima i ukoliko bude potrebno produžimo važnost Vaše karte;
  2. izvršimo odgovarajuće alternativne aranžmane kako bismo Vas prevezli do Vaše destinacije drugim autobusom, ili drugim načinom transporta koji budemo smatrali odgovarajućim; ili
  3. da otkažemo kartu i omogućimo Vam da zahtevate refundaciju pune cene karte, ukoliko deo karte nije bio iskorišćen, ili ukoliko je spoljašnji deo vraćene karte upotrebljen, 50% cene.
 4. Otkazivanje pošto je linija započeta: Ukoliko je linija na kojoj putujete započeta i završena pre dolaska na Vašu destinaciju, iz razloga koji nisu nastali usled okolnosti izvan naše razumne kontrole, naše obaveze će biti sledeće:
  1. izvršimo odgovarajuće alternativne aranžmane kako bismo Vas prevezli do Vaše destinacije, kao što su druga linija, prevoznik, autobus, voz, privatna kola ili taksi, koji nećete nerazumno odbiti; ili
  2. obezbediti drugi autobus kao zamenu, a koji možda ne poseduje reklamirane mogućnosti; ili
  3. platiti razumni iznos za trošak koji pretrpite prilikom izvršenja odgovarajućih alternativnih aranžmana kako biste stigli do Vaše destinacije, ali ne više od cene razumnog transporta do Vaše destinacije.

3.6 Nismo odgovorni za okolnosti koje su izvan naše kontrole

Nećemo snositi odgovornost za bilo koja kašnjenja ili propust u Vašem prevozu, niti za kršenje ugovora, kada nastanu zbog situacije koja je izvan naše razumne kontrole. Sledeće će biti smatrano okolnostima koje su izvan naše razumne kontrole: rat ili mogućnost rata, nesreće koje izazovu kašnjenja na linijama, izuzetno loši vremenski uslovi, požar i/ili šteta na stanici, postupanje prema naredbi policije, carinskih i državnih organa, službenih lica i bezbednosnih službi, smrti i saobraćajnih nesreća, vandalizma i terorizma, nepredviđenih saobraćajnih kašnjenja, štrajkova/radničkih nemira, nereda i lokalnih nemira, problema koje izazovu drugi klijenti, autobusa koji je zadržan ili kasni zbog policijskog službenika, carinskog ili državnog službenika, dokaza nadležnog odeljenja u zemljama koje mogu biti odbijene na osnovu nacionalne bezbednosti i sl., bankrotstva, nelikvidnosti ili prekida poslovanja bilo kog prevoznika čije usluge koristimo, kao i druge okolnosti koje utiču na bezbednost putnika.

3.7 Smrt i lične povrede

Ne isključujemo niti ograničavamo našu odgovornost za smrt ili ličnu povredu koji nastanu zbog našeg nemara. Kada ste naš klijent, ne isklučujemo Vaša zakonska prava.

4. Refundacije

4.1 Refundacije kada ne želite da iskoristite kartu

Ukoliko ne želite da iskoristite svoju kartu, kartu koja je za vožnju u jednom pravcu ili povratna (a nije karta za više vožnji), a refundiranje nije zabranjeno bilo kojim Posebnim uslovima, izvršićemo sledeće refundacije vezano za tarifu koju ste platili za tu kartu:

 1. Kada se otkazivanje izvrši najmanje 48 sati pre Vašeg prvog putovanja: Ukoliko još uvek niste iskoristili prvo putovanje koje Vam dozvoljava Vaša karta, a Vaš zahtev za refundaciju je predat najkasnije 48 sati pre vremena polaska Vašeg prvog putovanja, mi ćemo Vam refundirati 75% cene koju platite ukoliko je Vaša karta za vožnju u jednom pravcu ili povratna karta.
 2. Kada se otkazivanje izvrši u toku 48 sati ali ne manje od 6 sati pre Vašeg prvog putovanja: Ukoliko još uvek niste iskoristili prvo putovanje koje Vam dozvoljava Vaša karta, a Vaš zahtev za refundaciju je predat u periodu od ili manje od 48 sati pre ali ne manje od 6 sati pre vremena polaska prvog putovanja, mi ćemo refundirati 50% cene i za kartu za vožnju u jednom pravcu i povratnu kartu.
 3. Kada se otkazivanje izvrši više manje od 6 sati pre Vašeg putovanja: nemate prava na refundaciju

REFUNDACIJE SE NEĆE PLAĆATI ZA KARTE SA SNIŽENOM TARIFOM OSIM UKOLIKO SE TO NE NAVEDE U POSEBNIM USLOVIMA ZA TAKVE KARTE.

Napomena: Skrećemo Vam pažnju da ukoliko Posebni uslovi za unapred kupljenu kartu ili drugu kartu po sniženoj tarifi dozvoljavaju refundiranje, nijedna refundacija se neće moći izvršiti posle poslednjeg datuma kada je karta mogla da se kupi pre Vašeg prvog putovanja.

4.2 Opšta pravila za refundacije

U bilo kom slučaju gde smo saglasni ili obavezni da izvršimo refundaciju, refundiraćemo samo pod sledećim uslovima:

 1. Morate podneti zahtev za refundaciju: Morate sami podneti zahtev za refundaciju i ukoliko se to traži, morate pružiti razumne dokaze o svom identitetu i kupovini. Ukoliko imate kartu koja pokriva više od jedne osobe, zahtev za refundaciju se mora podneti od strane svih tih lica istvremeno. Imaćete pravo na refundaciju samo ako ste platili cenu koja se refundira.
 2. Gde morate podneti zahtev za refundaciju: Morate podneti zahtev za refundaciju pisanim putem direktno na adresu Srbija Tours International d.o.o., Lička 3, Beograd, 11000 Beograd.
 3. Morate vratiti svoju kartu: Kada podnesete zahtev za refundaciju, morate nam vratiti svoju kartu najkasnije 28 dana pošto ste otkazali kartu i podneli zahtev za refundaciju. Nečemo biti u obavezi da izvršimo refundaciju dok ne dobijemo Vašu kartu.

5. Prtljag

5.1 Dozvoljeni prtljag

Izvršićemo prevoz Vašeg prtljaga u skladu sa ovim Opštim uslovima prevoza i bilo kojim važećim Posebnim uslovima. Imate pravo da unesete u autobus jedan ili dva srednje veličine kofera ili ranca (maksimalnih dimenzija 30 x 70 x 20cm i 30kg težine), i jedan mali ručni prtljag. Dozvoljeni prtljag varira u zavisnosti od autobusa. U ovom slučaju, ručni prtljag znači nešto što se može smestiti u prtljažni deo iznad sedišta ili ispod sedišta. Nećemo biti u obavezi da prevezemo prtljag koji prelazi dozvoljeno.

5.2 Zabranjeno za transport

 1. Zabranjeni prtljag: Nismo u obavezi da prevezemo bilo koji od sledećih artikala, i Vi ih ne smete uneti u autobus bez naše dozvole: bilo koje oružje, droge ili tečnosti (osim lekova), invalidska kolica na baterije ili skutere, dečija kolica, kolica koja se ne sklapaju, bickle, skije i surferske table, ili bilo koje druge artikle ili supstance koje nisu dozvoljene za prevoz prema zakonu bilo koje zemlje kroz koju prolazi autobus, ili mogu izazvati povredu ili oštećenje imovine, predmeta, ili za koje mi smatramo da su nepodesni za prevoz zbog svoje težine, veličine, oblika ili karaktera, ili koji su lomljivi ili isparivi, kao i predmeti sa oštrim ili isturenim ivicama.
 2. Šta se dešava ako ponesete zabranjeni prtljag: Ukoliko ponesete sa sobom bilo koji od ovih artikala u autobus, možemo ih odstraniti iz autobusa odmah kada ih otkrijemo, i da ih ostavimo izvan autobusa, gde god to bilo. Ukoliko imate bilo kakvih nedoumica da li možete da ponesete bilo koji određeni artikal, trebalo bi da obezbedite našu pisanu potvrdu pre nego što kupite kartu. Ukoliko unesete bilo koji zabranjeni artikal u autobus ili na stanicu, nećemo snositi odgovornost za gubitke ili štetu koju pretrpe ti artikli iz bilo kog razloga.

5.3 Pakovanje i identifikacija prtljaga

Morate spakovati sav svoj prtljag sigurno i bezbedno, zaključati i vezati, kako biste obezbedili svoj prtljag od gubitka, štete ili mešanja, tako štiteći i drugu imovinu u autobusu od oštećenja zbog Vašeg prtljaga. Morate Vaš prtljag označiti odgovarajućim nalepnicama koje će Vas označiti kao vlasnika prtljaga i Vašu destinaciju, uključujući i bilo koju oznaku koju mi nudimo prilikom čekiranja, i u svakom slučaju, sav prtljag koje nam je predat treba da bude jasno i pravilno označen i da sadrži kontakt adresu i telefonski broj. Nećemo biti u obavezi da prevezemo bilo koji prtljag koji nije propisno spakovan ili označen.

5.4 Kontrola prtljaga

Imaćemo pravo da kontrolišemo sav Vaš prtljag, kao i da, na zahtev, Vas pretražimo, kako bismo bili sigurni da postupate u skladu sa gore navedenim propisima. Nećemo imati obavezu da prevezemo Vas ili Vaš prtljag, a imaćemo pravo da Vas odstranimo iz bilo kog autobusa, ukoliko odbijete da se podvrgnete kontroli.

5.5 Smeštaj prtljaga

Sav prtljag, osim ručnog, biće smešten u prtljažni deo autobusa, a ne u putnički deo autobusa.

5.6 Unošenje prtljaga u autobus

Vi ste odgovorni za unošenje i iznošenje svog prtljaga. Naši vozači nemaju obavezu da unose ili iznoseVaš prtljag i svaka odluka da tako urade predstavlja vozačevo diskreciono pravo. Vaša je odgovornost da proverite da li je Vaš prtljag unet ili iznet iz autobusa, ili čekiran na bilo kojoj stanici gde postoji čekiranje. Osim prtljaga smeštenog u prtljažnik autobusa, i Vi takođe morate paziti na svoj prtljag sve vreme, uključujući i sve stanice, kao i ručni prtljag dok ste u autobusu.

5.7 Vredni i važni artikli

Vredni artikli ne bi trebalo smestiti u prtljažni deo ni u kom slučaju, već bi ih trebalo poneti sa sobom u ručnom prtljagu. U vredne artikle spadaju novac, lekovi, nakit, plemeniti metali, laptop kompjuteri, lični električni aparati, vredni papiri, hartije od vrednosti ili druge vrednosti, poslovna dokumentacija, pasoši, vize, karte i lična dokumenta. Vredni artikli mogu biti smešteni u prtljažni deo iznad sedišta ili ispod sedišta, ali morate paziti na njih. Kada je to moguće, vredne artikle bi trebalo da nosite na sebi.

5.8 Ostavljen i izgubljeni prtljag

 1. Naša odgovornost za ostavljeni prtljag: Ukoliko zaboravite ili izgubite svoj prtljag u autobusu ili na stanici, nećemo snositi odgovornost za gubitak ili štetu koju pretrpi taj prtljag iz bilo kog razloga.
 2. Smestićemo zaboravljeni prtljag u skladište: Ukoliko pronađemo Vaš prtljag u autobusu ili na stanici, smestićemo ga na lokaciji koju mi izaberemo i vodićemo razumnu brigu o tom prtljagu. Možemo Vam naplatiti razumnu administrativnu naknadu za skladište i vraćanje Vašeg zaboravljenog ili izgubljenog prtljaga.
 3. Naše pravo da raspolažemo zaboravljenim prtljagom: Ukoliko ne preuzmete zaboravljeni ili izgubljeni prtljag u roku od jednog meseca pošto ga mi dobijemo ili pronađemo, možemo raspolagati Vašim prtljagom na bilo koji način to želimo, uključujući i njegovo uništavanje ili prodaju, i imaćemo pravo da zadržimo novac od prodaje. Takođe ćemo imati pravo da otvorimo i ispitamo zaboravljeni ili izgubljeni prtljag. Ukoliko smatramo da su neki artikli opasni ili isparivi ili drugačije nepodesni za skladište, imaćemo pravo da odmah uništimo takve artikle.

6. Ponašanje putnika

6.1 Poželjno i zabranjeno ponašanje

Ponašaćete se razumno, obzirno i u skladu sa zakonom u autobusu i na stanici, i u skladu sa bilo kojim zahtevom osoblja vezano za raspoloživost određenih sedišta rezervisanih za putnike invalide, koristićete mobilne telefone imajući u vidu komfor drugih putnika i nećete činiti sledeće: biti nasilni ili pretiti bilo kom službeniku ili drugom licu; ili se ponašati tako da možete da dovedete u opasnost sebe, autobus ili stanicu ili bilo koje lice ili imovinu u autobusu ili na stanici; ili da ometate vozača, posadu, službeno lice ili zaposlene u izvršavanju svojih dužnosti ili odbiti da postupite prema njihovim instrukcijama; ili se ponašati na način koji će da izazove nelagodnost, štetu ili povredu drugih lica.

6.2 Isključivanje iz prevoza

Shodno zakonu:

 1. Prevoznik nije dužan da primi na prevoz lice za koje se može opravdano pretpostaviti da će onemogućiti prevoznika u izvršenju njegovih obaveza prema drugim putnicima. U tu grupu mogu da spadaju lica pod dejstvom alkohola, nasilnici i sl.
 2. Prevozink može, bez obaveze vraćanja prevoznine, isključiti iz prevoza putnika koji svojim ponašanjem uznemirava druge putnike, ili koji se ne pridržava propisa o javnom redu u vozilu za vreme putovanja.